Klauzula informacyjna:


„W związku ze zwróceniem się przez Pana/Panią do nas o udzielenie wsparcia technicznego, zgodnie
z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04),
informujemy, że:


a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka QL CONTROLS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. w Kobielicach, (43 – 262), ul. Rolna 4, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach pod numerem KRS:
0000440955, nr NIP: 6381806825, nr REGON: 243111228, dane kontaktowe: Kobielice (43 –
262), ul. Rolna 4, e-mail: rodo@salus-controls.pl, tel. kontaktowy: +48 32 700 74 53,


b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia Panu/Pani wsparcia
technicznego, na podstawie Pana/Pani zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych,


c) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do
przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, hostingodawcy poczty email
administratora (w przypadku udzielenia wsparcia serwisowego za pośrednictwem poczty
e-mail),


d) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres 10 lat od
udzielenia wsparcia technicznego, z wyjątkiem loginu do aplikacji, który jest usuwany
niezwłocznie po udzieleniu wsparcia technicznego i nie będzie przechowywany przez
administratora,


e) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w
przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania
(w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych,


f) przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,


g) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie
stwierdzenia, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych,


h) podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od zakresu
wsparcia technicznego jakie ma zostać Panu/Pani udzielone, odmowa podania przez
Pana/Panią danych osobowych może uniemożliwić jego udzielenie.

facebook